వృత్తి సంబంధమైన రక్షిత దోసకాయ సాగు

పెంపకందారులు మీ దోసకాయ పంటను బాగా పెంచడానికి అనుకూలమైన కోర్సు. రిజ్క్ జవాన్ నిపుణుల నుండి అందించబడింది
ఇందులో కూడా లభిస్తుంది ...

విత్తనాలు x నిపుణులపరిజ్ఞానము = విజయగాధలు

మానిపుణులపరిజ్ఞానముమ రియుఅనుభవముతోరిజ్క్జ్వాన్విత్త నాలనుండిఅత్యధికంగాపొందండి.

రిజ్క్ జవాన్ నిపుణులచే నైపుణ్యం

రిజ్క్జ్వాన్ అనే దిస్థానిక ప్రావీణ్యతతో ప్రపంచములోని అగ్ర శ్రేణికూరగాయల విత్తనోత్పత్తికంపెనీలలో ఒకటి మాసాగు మరియు విత్తనోత్పత్తి నిపు ణులుకూరగాయల సాగులోని అత్యంత ఆధునిక గ్రాహ్యతలను తెలియజేస్తారు

మీ సాగు నాణ్యత మరియు దిగుబడిని మెరుగుపరచండి

తెలియజేయబడే వ్యూ హాలు మరియు ఆర్జించినప రిజ్ఞానముమా విద్యార్థులు వెంటనే తమబి జినెస్ని ఏర్పాటు చేసుకొని
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వారి సేవలను అందజేయడం మొదలుపెట్టడానికి వీలు కలిగిస్తుంది

సాగుదారులకు 100% ఉచితం

మాకోర్సులు అన్నియునూ భారతదేశంలోని సాగుదారులందరికీ సంపూర్ణంగా ఉచితం మరియు ప్రాప్యత చేసుకోదగి నట్టివి!

సాగుదారులు ఏమిచెబుతున్నారు...

''నేను 3 సంవత్సరా లనుండీరి జ్క్జ్వాన్దోస రకాలనువా డుతున్నాను. రిజ్క్జ్వాన్హై బ్రిడ్రకాల తోనేనుమంచిదిగుబడుల నుమరియులాభాలనుపొందు తున్నాను.  నేను రిజ్క్జ్వా న్వారిసాంకేతి కబృందమునుం డిసాంకేతికపరిజ్ఞాన మునుఅందు  కున్నప్పుడునా కంపెనీలాభ పడింది.''
శ్రీగంగారామ్సెపట్జీ
''నేనువ్యవసాయ నేపధ్యంనుం డివచ్చినవాణ్ణికాదు. దోసపంటసాగుకొ రకుఎరువులు మరియునీటియా జమాన్యము వంటివివిధఆచ రణలగురించినా పరిజ్ఞానము పరిమితంగాఉండేది. నేనునాపొలము లోఅమలుచేసు కునేలాఆచరణీయ మైనపరిజ్ఞానముసం పాదించుకోవడాని కిరిజ్క్జ్వాన్వారిసాం కేతికనిపుణుల నుండిప్రావీణ్య తసలహానాకు సహాయపడింది.''
శ్రీ. సుశీల్కుమార్
''పాలీహౌస్లోపండిం చడానికినేను మారి నప్పుడు, క్రమం తప్పనిప్రాతిపదికన నాకుసాంకేతికతోడ్పాటు నుఅందించ డంద్వారారిజ్క్జ్వా న్ఒకప్రధానపా త్రనుపో షించిం ది.''
శ్రీజయంత్అజ్మీరాజీ

కోర్సులుఈభా షల్లోఅందుబాటు లోఉన్నాయి (తెలుగు)

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Rijk Zwaan India

రిజ్క్జ్వాన్ఇండియాఅనేది, నెదర్లాండ్స్లోనె లకొనియున్నఒ కఅంతర్జాతీయ కూరగాయలవిత్త నోత్పత్తిసంస్థఅయి నరిజ్క్జ్వాన్యొక్కసంపూ ర్ణస్వాధీనతగలఅనుబంధ సంస్థ. రిజ్క్జ్వాన్అ నేదికుటుంబ-స్వంతదనంగ లకంపెనీమరియుప్ర పంచములోనిఅగ్రశ్రే ణిఐదుకూ రగాయ లవిత్తనకంపె నీలలోఒకటి గాఉంది.

రిజ్క్జ్వాన్ఇండియా 2011 లోస్థాపించబ డిందిమరియు బెంగళూరులో ఒకచిన్నఆఫీసు తోప్రారంభించబడి ప్రస్తుతంగరకహళ్ళిలోత నఉద్దేశ్యపూర్వక పంపిణీస్థలమునునిర్మిం చుకొన్నది. రిజ్క్జ్వాన్ఇం డియాయొక్కపురోగతిమరియు విజయము, తానుతనసా గుభాగస్వాములు, కస్టమర్లు మరియుసరఫరా దారులతోనెలకొ ల్పుకున్నసుదీర్ఘకాలసం బంధబాంధవ్యాలపైని ర్మించబడిఉంది. రిజ్క్జ్వాన్ఇండి యాయొక్కవిశిష్టమైనటు వంటికంపెనీసంస్కృతి దానికీలకముఖ్యాం శాలలోఒకటి, అదితనఉద్యో గులనుతనవ్యాపారంయొక్క కేంద్రస్థానములో ఉంచుతుంది కాబట్టివిజయంవ రిస్తోంది. ఈవాతావరణ మునునిర్వహించుకొనికొ నసాగించుటకుగాను, కంపెనీభావననే ఉద్యోగవిధిగాభావించేఉ ద్యోగులనియామ కంమరియు నిలబెట్టుకోవడం పరమావధిగాఉంది.
Write your awesome label here.