తెలుగు (TELUGU)

ఇన్‌డోర్దోససాగుకోర్సు

భారతదేశములోప్రావీణ్యమైనదోససాగుదారులకుఆచర ణాత్మకమైనసాధనాలుమరియుచిట్కాలుఅందించుట కుగానుఈకోర్సురిజ్క్జ్వాన్నుండినిపుణులచేరూపొందించబడింది.
Write your awesome label here.

ఏమిచేర్చబడ్డాయి?”

  • 7 అధ్యాయాలు
  • 32 పాఠాలు
  • చురుకైనకమ్యూనిటీ
  • ధృవీకరణ

రిజ్క్జ్వాన్నుండిప్రావీణ్యతసలహా

రిజ్క్జ్వాన్అనేదిస్థానికప్రావీణ్యతతోప్రపంచములోని అగ్రశ్రేణికూరగాయలవిత్తనోత్పత్తికంపెనీలలోఒకటి.  మాసాగుమరియువిత్తనోత్పత్తినిపుణులుదోససాగులో నిఅత్యంతఆధునికగ్రాహ్యతలనుతెలియజేస్తారు.

ఫేస్‌బుక్కమ్యూనిటీ

సహాయంచేయడానికిరిజ్క్జ్వాన్నిపుణులుమరియు తోటిసాగుదారులుఇక్కడఉన్నారు!  మాప్రత్యేకమైనఫేస్‌బుక్కమ్యూనిటీలోపరస్పరం సంభాషించుకుందాంమరియు ప్రత్యక్షచర్చలలోపాల్గొందాం.

ఇప్పుడుమీసాగుపరిజ్ఞానాన్నివి స్తరింపజేసుకోండి!

మాదోససాగునిపుణులనుకలుసుకోండి

Satish Kumar

రిజ్క్జ్వాన్ఇండియాయందు సతీష్గారు 2002 నుండీదోసవిత్తనఉత్ప త్తిని పుణుడు గాఉంటున్నారు.  అతనురిజ్క్జ్వా న్యొక్కఅంతర్జాతీయదోసపంటనిపుణులబృందముతోకలిసిదో సరకాలుమరియుసాగుపద్ధతులగురించితెలియజేస్తున్నారు.  సతీష్అతిస్వల్పస్థా యినుండిఅత్యున్నతస్థాయిసాంకేతికతపరిస్థి తుల్లోఅన్నిస్థాయిల్లోనూబోధననుఆనందిస్తున్నారు.  కోర్సులసందర్భంగా అతనుమీప్రశ్నలన్నింటికీజవా బులుఇచ్చేందుకుఎదురుచూస్తున్నారు.
Patrick Jones - Course author